STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZIVA ĽUĎOM

so sídlom Lošonec 152, 91994 LOŠONEC


Článok I.
NÁZOV A SÍDLO
OBČIANSKEHO ZRUŽENIA

1. Názov občianskeho združenia je: ZIVA ĽUĎOM
2. Sídlo občianskeho združenia: Lošonec 152, 91904 LOŠONEC

Článok II.
CIELE A ZÁMERY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Občianske združenie je dobrovoľné nepolitické občianske združenie so zameraním na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je udržiavanie, podpora, rozvoj a propagácia kultúrnych a umeleckých tradícií a hodnôt, kultúry, vzdelanosti, cestovného ruchu, zachovanie a ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.
2. Ciele a zámery združenia sú:

 • zachovávanie, ochrana, podpora, rozvoj a propagácia kultúrneho dedičstva a kultúry, vrátane umeleckých tradícií a hodnôt,
 • prezentovanie zvykov, ostatných tradícií, remesiel a histórie, najmä Gemera pre budúce generácie,
 • uchovávanie tkáčskej tradície zriadením tkáčskej izby a výučbou udržiavať záujem o túto tradičnú techniku,
 • organizovania tvorivých dielní zameraných hlavne na výučbu tkáčskej techniky a ďalších tradičných techník,
 • rozvoj tradičnej remeselnej výroby,
 • podpora vzdelávania,
 • organizovanie workshopov a kurzov,
 • podpora Rómskej komunity,
 • podpora iných sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • podpora zdravia, zdravého životného štýlu,
 • realizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na zvýšenie verejného povedomia ku kultúrnemu dedičstvu a spoločenským hodnotám,
 • organizovania kultúrno-spoločenských podujatí, športovo-rekreačných aktivít, vydávania publikácii umožňujúcich zviditeľnenie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva,
 • organizovania praktických workshopov, súťaží, športovo-rekreačných aktivít,
 • podpory cestovného ruchu a vytváranie esteticky príťažlivého prostredia, 
 • spolupráce so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí,
 • podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania,
 • získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Článok 3
Členstvo

1. Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné.
2. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby. O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie základe písomnej prihlášky. Podmienkou členstva je odporúčanie aspoň jedného člena združenia a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov združenia za prijatie
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení valnému zhromaždeniu,
b) uznesením valného zhromaždenia o zániku členstva člena, ktorý nedodržiaval svoje povinnosti ustanovené v týchto Stanovách,
c) smrťou člena,
d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
e) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia

1. Práva členov združenia:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia po dosiahnutí veku 18 rokov,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
e) využívať možnosti a aktivity vyplývajúce z činnosti združenia,

2. Povinnosti členov združenia:
a) poznať a dodržiavať stanovy združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia,
c) platiť stanovené členské príspevky,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Výšku poplatkov každoročne stanoví valné zhromaždenie.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie,
2. Predseda,
3. Revízor. 

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) rozhoduje o zániku združenia,
f) rozhoduje o zlúčení s iným združením,
g) volí a odvoláva predsedu,
h) volí a odvoláva revízora,
i) schvaľuje prijatie nových členov.
2. Predseda združenia zvolá a vedie valné zhromaždenie podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.

Článok 7
Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predseda združenia a včas o tom informuje členov združenia.
2. Zápis členov združenia do listiny prítomných členov združenia organizačne zabezpečuje predseda združenia.

Článok 8
Predseda združenia

1. Predseda združenia je štatutárnym a výkonným orgánom združenia menovaný na dobu neurčitú. V mene združenia koná vo všetkých veciach, zastupuje združenie voči tretím osobám a podpisuje za združenie vždy samostatne.
2. Predseda združenia koná za združenie tak, že k písanému alebo tlačenému menu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.
3. Predseda združenia riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.
4. Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:

 • zvolávať valné zhromaždenie,
 • vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
 • zabezpečovať vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie kníh a ostatných dokladov združenia,
 • organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia.

5. Prvým predsedom je Mgr. Janka Žifčáková, 776102/9276, bytom Lošonec 152, 91904 Lošonec.
6. Predsedu združenia volí a odvoláva valné zhromaždenie. 

Článok 9
Revízor

1. Kontrolným orgánom združenia je Revízor. Revízor sa zodpovedá valného zhromaždeniu. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia.
2. Revízor najmä:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje valné zhromaždenie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia.

Článok 10
Hospodárenia združenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a riadi sa príslušnými zákonmi pre tento typ združenia.
2. Výdavkami združenia sú:
a) výdavky na podporu účelu a cieľov združenia
b) výdavky na správu združenia
3. Príjmami združenia sú:
a) finančné príspevky, granty a podobné príjmy,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu,
c) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích alebo spoločenských akcií,
z vydavateľskej, informačnej a poradenskej činnosti,
e) príspevky členov združenia,
f) výnosy z majetku združenia, najmä úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov atď.
g) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok 11
Zánik združenia

1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, ktorá menuje likvidátora.
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
3. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
4. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.